Prawo do sprzeciwu

Obejmuje prawo osób do zaprzestania przetwarzania ich danych w celu marketingu bezpośredniego. Nie ma żadnych wyjątków od tej zasady, a każde przetwarzanie musi zostać zakończone natychmiast po otrzymaniu żądania. Ponadto prawo to powinno być jasne dla poszczególnych osób na samym początku każdej komunikacji. Obejmuje to prawo jednostek do zaprzestania przetwarzania swoich danych w marketingu bezpośrednim. Brak wyłączenia od tej zasady, a wszelkie przetwarzanie musi zatrzymać tak szybko, jak jest odbierany żądanie. Ponadto prawo to musi być jasne dla osób na samym początku każdej komunikacji.


Powrót